suraj97
23.04.2020 12:15

Reasons for gum ailment

Gum sickness is typically brought about by a development of plaque on teeth and along the gum line. Plaque is a clingy covering containing microscopic organisms. The safe framework attempts to dispose of plaque with an irritation reaction. This is seen by the redness and growing of the gum around the tooth.

Everyone has a scope of microscopic organisms in their mouth. Plaque is continually being framed by a portion of these microbes when they feed on the sugars in the nourishments and beverages you expend. Plaque gives the ideal condition to the microbes that can cause gum illness to live and duplicate. Know more about Lifeberries Healthcare.

Phases of gum ailment

The two fundamental phases of gum ailment are:

gum disease

periodontitis.

Gum disease

Gum disease is early gum illness. It influences the surface layers of the gum, especially where the gum meets the tooth. At this stage, there is no harm to the more profound pieces of the gums, teeth or bone.

The indications of gum disease are:

draining gums, particularly when brushing or eating

redness and expanding of the gum.

Fortunately gum disease can be switched.

Periodontitis

The activity of the gum is to give a defensive covering to the bone that stays your teeth set up. The periodontium is the name given to the gathering of structures that encompass and bolster the teeth, keeping them set up. The gum ensures the periodontium by framing a seal that goes around the neck of the tooth.

Periodontitis is the aggravation of the periodontium, brought about by the microscopic organisms in plaque and the body's invulnerable reaction to it.

Periodontitis is a propelled phase of gum malady that may happen if gum disease isn't dealt with.

The structures influenced by periodontitis incorporate the covering of the tooth root (cementum), the bone and the strands that interface the tooth root deep down (periodontal tendon).

In the event that periodontitis isn't dealt with, the structures that hold the tooth solidly into the gum can turn out to be harmed to the point that teeth become free and may should be expelled.

Smoking and inadequately oversaw diabetes are chance variables for periodontitis.

Indications of periodontitis include:

draining gums

swollen gums

subsiding gums (the gum line shrivels away from the tooth making teeth look longer)

Anticipation of gum sickness

Customary tooth brushing assists with forestalling gum ailment by expelling the plaque that causes it. Recollect to:

brush your teeth and along the gum line two times every day – toward the beginning of the day and before heading to sleep

हिरड्यांच्या आजाराची कारणे

हिरड्यांच्या आजाराचा परिणाम दातआणि हिरड्यांच्या रेषेवर होत असतो. प्लाक हे सूक्ष्म जीव असलेले चिकट आवरण आहे. सुरक्षित फ्रेमवर्क मध्ये चितेच्या प्रतिक्रियेसह फलकाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. दातांभोवतीच्या हिरड्याला लालसरपणा आणि वाढणे हे दिसून येते.

प्रत्येकाच्या तोंडात सूक्ष्मजीवअसतात. तुम्ही ज्या पोषण आणि पेयांमध्ये साखर खातो, त्या सूक्ष्मजीवांच्या काही भागांनी प्लाक तयार केला जातो. प्लेक मुळे सूक्ष्मजंतूंना आदर्श स्थिती देते ज्यामुळे हिरड्यांचे आजार होऊ शकतात आणि त्यांची नक्कल करता येते.

हिरड्यांच्या आजाराचे टप्पे

हिरड्यांच्या आजाराचे दोन मूलभूत टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:

गम रोग

पिरियडओनिटिस.

हिरड्यांचे रोग

हिरड्यांचा आजार हा हिरड्यांचा आजार आहे. हिरड्याच्या पृष्ठभागावर ील थरांवर त्याचा परिणाम होतो, विशेषतः हिरड्यादात भेटते. या टप्प्यावर हिरड्या, दात किंवा हाडांचे अधिक गहन तुकडे होतात.

हिरड्यांच्या रोगाचे संकेत खालीलप्रमाणे आहेत:

हिरड्या ंना, विशेषतः ब्रश करताना किंवा खाताना हिरड्या ंना बाहेर काढणं

हिरड्याचा लालसरपणा आणि वाढणे.

सुदैवाने हिरड्यांचे रोग बदलता येतात.

जर तुमचे हिरड्या लाल किंवा पफअसेल तर ब्रश करणे सोडू नका. नाजूक टूथब्रशने ब्रश करत राहण्याचा प्रयत्न करा, कारण यामुळे समस्या निर्माण होणाऱ्या सूक्ष्मजीवांची आणि प्लाकची विल्हेवाट लागेल. काही वेळाने हिरड्या दिसायला हव्यात आणि त्यात खूप सुधारणा झाली पाहिजे. जर तुमच्या हिरड्यांमध्ये सुधारणा होत नसेल किंवा मरत नसतील तर तुमच्या दंततज्ज्ञाला किंवा मौखिक कल्याणाला कुशल ते पहा.

तुमच्या दंततज्ज्ञाशी किंवा मौखिक कल्याणासाठी एक बैठक घ्या, ज्यामुळे तुम्हाला असे वाटते की, तुम्हाला असे वाटत असेल की, यापैकी काही लक्षणे आहेत. ते तुमच्या दातांबद्दल विचार कसे करायचे याबद्दल तुमच्याशी गप्पा मारू शकतात. तसेच ते फलक आणि घनता (गणित) काढून टाकू शकतात. पिरियडरोंटिसवर लवकर उपचार केल्यास परिणाम होऊ शकतो.

हिरड्यांच्या आजाराची अपेक्षा

दात घासणे हे हिरड्यांच्या आजाराला कारणीभूत असलेल्या फलकाला बाहेर काढून मदत करते. लक्षात घ्या:

दिवसातून दोन वेळा दात घासून झोपण्यापूर्वी आणि झोपण्यापूर्वी.

थोडे डोके आणि नाजूक तंतू असलेले टूथब्रश वापरा आणि फ्लोराईड टूथपेस्ट वापरा

दातांच्या मधोमध स्वच्छ करण्यासाठी दातांमधल्या दातांच्या तज्ज्ञाने किंवा मौखिक वेलीतज्ज्ञाने सुचवलेल्या फ्लॉस, इंटरडेन्टल ब्रश किंवा आणखी एक उपकरण वापरा.

खोट्या दातांवर प्लाक चा फारसा ताण न घेता, नियमित दातांभोवती हिरड्यांच्या संसर्गाचा धोका वाढतो. तुमच्या खोट्या दातांबद्दल आणि तोंडाचा विचार करण्याच्या बाबतीत हळूहळू विचार करा.

{px}px
/ XS S M L XL